Dôstojné pracovné podmienky a spoločenské postavenie zamestnancov školstva v krajinách V4

Príhovor

„Dôstojné pracovné podmienky a spoločenské postavenie zamestnancov školstva v krajinách V4“, je názov našej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá má ambíciu podporiť myšlienky skvalitnenia výchovy, vzdelávania a podmienok práce zamestnancov školstva a vedy na Slovensku. Na konferenciu sme spolu s našimi partermi pozvali predstaviteľov politického, verejného života a odborníkov z oblasti školstva a vedy na Slovensku, ako aj hostí zo zahraničia. Dúfame, že usporiadaním uvedenej konferencie sprístupníme široké spektrum odborných názorov na aktuálne témy a ťažkosti v školstve, s návrhmi ich riešení. Rok 2016 je prvým rokom novej vlády a konferencia dáva priestor na verejné prezentovanie požiadaviek Deklarácie OZ PŠaV na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania pracovných podmienok, ako aj úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu.

Za aktívnu účasť všetkým zúčastneným ďakujeme.
organizátori konferencie

Za účasti zástupcov:

zahraničných hostí z krajín V4 a Fínska,
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport,
Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky,
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
Ministerstva financií Slovenskej republiky,
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
vyšších územných celkov,
okresných úradov v sídle kraja,
Priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR,
Štátnej školskej inšpekcie,
Združenia miest a obcí Slovenska,
Združenia základných škôl Slovenska,
Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR,
Asociácie stredných odborných škôl Slovenska,
Asociácie súkromných škôl a školských zariadení,
Asociácie základných umeleckých škôl,
Slovenskej rady rodičovských združení,
Asociácie výchovných poradcov,
Asociácie doktorandov Slovenska,
Únie konzervatórií Slovenskej republiky,
Asociácie jazykových škôl,
Spoločnosti pre predškolskú výchovu,
výskumných ústavov a ďalších.

Odborné sekcie konferencie
Dôstojné pracovné podmienky a spoločenské postavenie zamestnancov školstva v krajinách V4

1. Vzdelávací systém a dôstojná práca - práva a povinnosti zamestnancov, zriaďovateľov a ústredných orgánov štátnej správy, vybavenosť škôl – jeho financovanie
2. Kariérový systém - pregraduálna príprava pedagogických a odborných zamestnancov, kariérová cesta PZ,OZ a NPZ, študijné voľno, benefit za vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie
3. Postavenie zamestnancov školstva z pohľadu ohodnotenia ich práce - tarifný plat, funkčný plat, osobný plat, príplatky- funkčný, špecializovaný, kreditový, osobný príplatok, odmeny – podmienky priznania
4. Starostlivosť o zamestnancov - zdravotná starostlivosť, sociálne zabezpečenie, starostlivosť o regeneráciu pracovnej sily, ochrana pred narastaním agresie a násilia, morálne oceňovanie, odchod do dôchodku

Rámcový program konferencie
3. október 2016

08:30 – 09:30 Prezentácia účastníkov
09:30 – 09:45 Otvorenie konferencie
09:45 – 11:20 Plenárne vystúpenia domácich hostí a diskusia
11:20 – 11:45 Prestávka
11:45 – 13:00 Plenárne vystúpenia domácich hostí a diskusia
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 15:30 Workshopy
15:30 – 15:45 Prestávka
15:45 – 17:00 Workshopy

4. október 2016

08:30 – 09:00 Prezentácia účastníkov
09:00 – 10:30 Vystúpenie zahraničných hostí
Fínsko, Česká republika, Poľská republika, Maďarsko
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:30 Diskusia, výstupy workshopov
12:30 – 13:00 Závery konferencie

Dôležité informácie a PRIHLÁŠKA

Prihlásiť sa na konferenciu môžete prostredníctvom formulára - elektronickej prihlášky na stránke www.ozpsav.sk najneskôr do 25. 9. 2016. Alebo ju pripájame TU !!!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb4pn0SXo-i1cEbuyttFZf1TsvipvMkc38bqDjAtF9BQLi_Q/viewform


Vložné na konferenciu 35 € podrobnosti platby:

Účet vedený v banke: ČSOB, a. s., Bratislava – Krížna

IBAN účtu: SK83 7500 0000 0040 0801 6048

VS: 549 501, KS: 0558

Správa pre prijímateľa: Priezvisko účastníka

Úhrady vložného Vás žiadame realizovať najneskôr do 25. 09. 2016 platba v hotovosti nie je možná.

Kontaktná osoba pre otázky spojené s konferenciou

Ing. Ivan Šóš, PhD.; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konferenciu pre Vás organizačne zabezpečujú všetci zamestnanci úradu Odborového zväzu

pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Doprava k Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1:

Zastávka MHD – Ekonomická univerzita. Plánovanie cesty: www.imhd.sk, mobilná platba cestovného

lístku: odoslanie prázdnej SMS na číslo 1100. Na parkovanie malého počtu osobných vozidiel je k

dispozícii parkovisko.