Odborári a partnerské organizácie žiadajú ministerku o viac času

Témou stretnutia bolo avizované prijatie nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý by mal nahradiť platný zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prerokovanie uvedeného návrhu zákona je podľa programu rokovania Hospodárskej a sociálnej rady naplánované už na 16. apríla 2018.

Účastníci stretnutia upozornili, že z dostupných materiálov nie je zrejmá dostatočná analýza súčasného zákona č. 317/2009 Z. z.. V predloženom návrhu je veľa nejasností, najmä v súvislosti s platnou legislatívou. Ďalej skonštatovali, že predložená pracovná verzia nespĺňa ich očakávania. Dostatočne nerieši problém nízkej atraktivity učiteľského povolania, neobsahuje nástroje pre motiváciu mladých učiteľov a chýba v nej prepojenie na súčasný systém odmeňovania. Zároveň poukázali na to, že doteraz stále nebol prijatý Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý by mal vytvoriť predpoklad pre ďalšie prijímanie právnych predpisov v oblasti školstva. Zhodli sa na tom, že predloženiu tak dôležitého a rozsiahleho zákona zasahujúceho do postavenia pedagogických a odborných zamestnancov by mala predchádzať zmysluplná odborná verejná diskusia.

Predseda odborového zväzu Pavel Ondek v mene zástupcov organizácií zúčastnených na rokovaní navrhol ministerke školstva Martine Lubyovej, aby posunula termín prerokovania uvedeného návrhu zákona v Hospodárskej a sociálnej rade minimálne o tri mesiace a vytvorila tak dostatočný časový priestor na prediskutovanie zásadných otázok vyplývajúcich z prijatia nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.  Zároveň ministerku v liste požiadal o prijatie delegovaných zástupcov vyššie uvedených organizácií v záujme vyjasnenia jednotlivých postojov.