Valné zhromaždenie ASOŠ Slovenska

Valné zhromaždenie ASOŠ Slovenska

konané v dňoch 22.-23.11.2017 v Hoteli Bellevue Starý Smokovec.

Zoznam hostí:

  • riaditeľ Regionálneho školstva MŠVVaŠ SR,
  • riaditeľka Odboru financovania regionálneho školstva MŠVVaŠ SR,
  • hlavná školská inšpektorka,
  • riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania,
  • zástupcovia projektu Rezortného informačného systému (RIS)
  • predseda Odborového zväzu školstva SR,
  • vedúca Oddelenia štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR,
  • vedúci Odboru školstva Košického samosprávneho kraja,
  • riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO),
  • zástupca IT Asociácie.

Prikladáme prezentácie hostí, ktorí vystúpili v rozprave.

Ing. Marián Galan - Legislatívne a vecné zmeny v školstve

Mgr. Alexander Ryba - Novinky v učebnicovej politike MŠVVaŠ SR

Rezortný informačný systém

PaedDr. Viera Kalmárová - Vzťah medzi klímou školy a úrovňou edukačných procesov

Výsledky štatistického zisťovania  o pracovníkoch a mzdách za 1. - 3. štvrťrok 2017

Martin Morháč - Požiadavky priemyslu na absolventov technických škôl v ére Industry 4.0

Ing. Štefan Kandráč - Riešenie kariérového poradenstva na stredných školách

Peter Goliaš -  INEKO hodnotenie výsledkov žiakov stredných odborných škôl

Porovnávanie údajov RIS a Eduzber

Pavel Ondek - Prehľad zamestnancov a mzdových prostriedkov za III. štvrťrok 2017

Andrej Bederka - IT AKADÉMIA - vzdelávanie pre 21. storočie

Andrej Bederka - IT Asociácia Slovenska v strednom odbornom vzdelávaní a príprave